Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 213 (0.114 secs)
You searched for: (collection:dulturk OR mediatype:dulturk) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5     Next    Last
[texts]Kamus-i Rûmî : Rûmca'dan Türkçe'ye lugât = Lexikon helleno-tourkikon - Panagiotides, I. P

Keywords: Greek language, Modern
Downloads: 701
[texts]Kamus-ül alâm : tarih ve cografya lûgati ve tabir-i esahhiyle kâffe-yi esma-yi hassa-yi camidir (Volume v.4 (1894)) - 01 Semseddin Sâmî, 1850-1904

Keywords: History; Geography
Downloads: 474
[texts]Resimli kamus-i Fransevi : Fransce'den Türkçe'ye lugat- kitabi = Dictionnaire français-turc : illustré de 3000 gravures - 01 Semseddin Sâmî, 1850-1904

Keywords: French language
Downloads: 591
[texts]Lozan sulh muahedenamesi : mukavelât ve senedât- saire - Turkey. Treaties, etc., 1923-1938 (Atatürk)
At head of title: Türkiye Büyük Millet Meclisi Hariciye Vekâleti
Keywords: Treaty of Lausanne (1923)
Downloads: 585
[texts]Lügat-i tarihiye ve cografiye (Volume v.1 c.1) - 01 Ahmet Rifat, Yaglkçzade, d. 1894
Turkish in arabic script
Keywords: History; Geography
Downloads: 333
[texts]Lûgat- Naci - 01 Naci, Muallim, 1850-1893

Keywords: Turkish language
Downloads: 407
[texts]Hadha ghunyat al-mutamalli fi sharh Munyat al-musalli al-mushtahir bi-sharh al-kabir - 01 Halabi, Ibrahim ibn Muhammad, d. 1549 or 50

Keywords: Kashghari, Sadid al-Din, 13th cent.?; 13th cent.?; Prayer
Downloads: 434 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Rahib Melye'nin vasiyetnamesi hakknda - Meslier, Jean, 1664-1729
"Fecr-i-asirda" müellifinin Le testament du curé J. Meslier unvanli tetebbü-namesinin bazi hasiyeler ilâvesile tercümesidir [Tercüme eden] Abdullah Cevdet."
Keywords: Atheism; Christianity and other religions; Islam
Downloads: 141
[texts]Osmanl? I?mparatorlug?u'nun kurulus?u / - Gibbons, Herbert Adams, 1880-1934
Translation of: The foundation of the Ottoman Empire. 1916
Downloads: 45
[texts]Hatrat-i Niyazi, yahut, Tarihçe-yi inklab-i kebir-i Osmaniden bir sahife - 01 Niyazi Bey, Resneli, 1873-1913

Keywords: Niyazi Bey, Resneli, 1873-1913; Turkey. Ordu
Downloads: 258
[texts]Mevahib-i ledünniyye tercümesi - 01 Qastallani, Ahmad ibn Muhammad, 1447 or 8-1517 or 18

Keywords: Muhammad, Prophet, d. 632; Religious life; Hadith
Downloads: 379
[texts]Muhalefetin iflâsi - Ahmet Hilmi Sehbenderzade, 1865-1913
Turkish in Arabic script
Keywords: Ittihat ve Terakki Cemiyeti; Hürriyet ve Itilâf Frkas (Turkey)
Downloads: 216
[texts]Ihtilâl ve inkilâb- Osmanî, 31 Mart-14 Nisan 1325 [1909] : hâdisat, ihtisasat, hakayik - 01 Yunus Nadi, 1880-1945

Downloads: 160
[texts]Tababet-i ruhìye - 01 Usman, Mazhar Osman, 1884-1951

Keywords: Psychology, Pathological
Downloads: 292
[texts]Türkçe kaside-yi münferice serhi : El-hikmet ül-münderice fi serh il-münferice - 01 Ismail Ankaravî, d. 1631 or 2
Poems in Arabic ; commentary in Ottoman Turkish
Keywords: Ibn al-Nahwi, Yusuf ibn Muhammad, ca. 1041-1119 or 20; ca. 1041-1119 or 20
Downloads: 250
[texts]Tarih-i devlet-i Osmaniye - 01 Abdurrahman Seref, 1853-1925

Downloads: 229
[texts]Tarih-i Cevdet (Volume v.11-12) - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: World history
Downloads: 607
[texts]Tarih-i Cevdet - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: World history
Downloads: 642
[texts]Türkler bu muharebede ne kazanabilirler? : Büyük Türklük en meshur Türkçülerin mütalaat - 01 Tekinalp, Munis, 1883-1961
LC copy has bookplate of [Karl] Sussheim
Keywords: Pan-Turanianism
Downloads: 312
[texts]Muhazarat : muktatafât (Volume v.1-24)
Description based on: 1. cilt, numara 1 (1 Rebiyülevvel 1300 [10 Jan. 1883]); title from cover
Keywords: Islam; Islam
Downloads: 130
[texts]Muallimlerle mahsus Yeni harfler-le Turkçe okuma yazma dersleri - 01 Dilmen, Ibrahim Necmi, 1889?-1945
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Turkish language; Turkish language; Turkish language
Downloads: 497
[texts]Mecelle-i ahkâm-i adliye - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: Civil law
Downloads: 256
[texts]Ziyaret-i evliya - Hilmi, Ahmed, d. 1913

Keywords: Muslim saints; Shrines
Downloads: 204
[texts]Külliyat-i kavaid-i lisan-i Osmani - 01 Rasit, d. 1917
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Turkish language
Downloads: 328
[texts]Ameli ve nazari Osmanlica sarf ve nahiv dersleri - 01 Ali Vasfi, 1850 or 51-1910

Keywords: Turkish language
Downloads: 416
[texts]Midhat pasha .. - 01 Midhat Pasa, 1822-1884
v.1. Tabsirah-i ibret -- v.2. Mirat-i hayret
Keywords: Midhat Pasa, 1822-1884; 1822-1884; Statesmen
Downloads: 282
[texts]Sadr- esbak Âli Pasa : Vesaik-i mühimme-yi tarihiye mecmuas - 01 Âli Pasa, 1815-1871
No more published?
Keywords: Âli Pasa, 1815-1871; 1815-1871
Downloads: 190
[texts]Anadolu inklab : mücahedat-i milliye hatrat, 1335-1339 - 01 Mehmet Arif, 1882-1926

Downloads: 278
[texts]Verin zavalllara! - 01 Ileri, Esat
Özege, M.S. Eski harflerle
Downloads: 120
[texts]Ahlak- vazife-i sahsiye ve ictimaiye fennidir - Payot, Jules, 1859-1940

Keywords: Will; Work; Ethics
Downloads: 132
[texts]Resimli Afgan seyahati - 01 Mehmet Fazli
Cover title
Downloads: 185
[texts]Tu?rk kanunu meden??si. - 01 Turkey. Büyük Millet Meclisi

Keywords: Civil law
Downloads: 19
[texts]Y?ld?zname-yi Hu?seyni / - 01 Süleyman el-Hüseyni
"Bürüç ve ecram-ı semaviyenin insanlar üzerindeki tesiratını, şark ve garb ulamasının hususdaki netaic-i tedkikatını muhtevi şimdiye kadar misli yazılmamış bir eserdir."
Keywords: Stars; Zodiac
Downloads: 36
[texts]Ey Türk uyan - 01 Yurdakul, Mehmet Emin, 1869-1944
Poems
Downloads: 171
[texts]Hizmetc?i buhran? / - 01 Morkaya, Burhan Cahit, 1892-1949
Novel
Downloads: 20
[texts]Tarih-i 'umumi (Volume v.1-3) - 01 Mizanc Murad, 1853-1914?

Keywords: World history
Downloads: 336
[texts]Tarih-i istikbal münasebetiyle Celâl Nuri Bey : memleketimizde bir külliyat- mühimme vücuda getiren Celâl Nuri Bey'in zât ve âsârn tetkik ve tenkit maksadyla yazlmstr - 01 Haydar Kemal
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Ileri, Celâl Nuri, 1877-1939; 1877-1939; Ittihat ve Terakki Cemiyeti
Downloads: 535
[texts]Tabirnamei - 01 Ibn al-Arabi, 1165-1240

Keywords: Dreams; Dream interpretation
Downloads: 244
[texts]Mukalemat : türkiye-rumiye ve rumiye-türkiye = Dialogoi : Tourko- hellenikoi kai Helleno- tourkikoi - Meliopoulos, Ioannes P

Keywords: Turkish language; Greek language
Downloads: 282
[texts]Tarih-i Cevdet (Volume v.3-4) - 01 Ahmet Cevdet Pasa, 1822-1895

Keywords: World history
Downloads: 328
[texts]Talîm ve terbiyede muhassala ne olmalidir, istihsali çaresi nasil olabilir? - 01 Ölmez, Vahyi
At head of title: Kâzim Karabekir Pasa hazretlerine nâme-yi ithâf
Keywords: Moral education
Downloads: 242
[texts]Tu?rk I?stikla?l Mu?cahedesi konferanslar? / - 01 İncedayı, Cevdet Kerim, 1893-1951
At head of title: Türkiye Cumhuriyeti, Maarif Vekâleti, Millî Talim ve Terbiye Dairesi, Halk Terbiyesi Şubesi
Downloads: 34
[texts]Yeni muhit ül-maarif - 01 Emrullah Efendi, 1858-1914

Keywords: Encyclopedias and dictionaries, Turkish
Downloads: 400
[texts]Türk dilinde darb- meseller - 01 Ileri, Esat
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Proverbs, Turkish
Downloads: 358
[texts]Tarih-i umumî (Volume v.2) - 01 Mizanc Murad, 1853-1914?
1. cilt. Ezmine-i mütekaddimeden Sark ve Yunanistan -- 2. cilt. Roma tarihi (tab 4.) -- 3cü. cilt. Ezmine-i mutavasstadan muhâceret-i umumiye, tarih-i Islâm, Romann halefleri (tab 3.)--4. cilt. Ezmine-yi mutavasstadan Ehl-i salb, Endelüs tarihi, Yüz sene muharebesi, Vukuât tekmilesi, Kurun-i vusta medeniyeti (tab 3) -- 5. cilt. Ezmine-i müteahhire (tab 3.) -- 6. cilt. Ezmine-i müteahhireden düvel-i muazzama-yi cedide, Büyük Inklabât ve Napoleyon Bonapart, ahvâl ve vukuât-i âhire
Keywords: World history
Downloads: 190
[texts]Bir tövbekâr - 01 Ahmet Mithat, 1844-1912
Novel
Downloads: 174
[texts]Ruh-i kemal - 01 Bolayr, Ali Ekrem, 1867-1937

Keywords: Namk Kemal, 1840-1888; Authors, Turkish
Downloads: 202
[texts]Cülus-u meyamin me'nus- hilafetpenahi azamnn yirmi besinci devr-i senevi-yi kudsisi
Özege, M.S. Eski harflerle
Keywords: Abdülhamid II, Sultan of the Turks, 1842-1918
Downloads: 179
[texts]Kitab-i Muhammediye - 01 Yazcoglu Mehmet, d. 1451

Keywords: Islam
Downloads: 401
[texts]Karga ile tilki : komedi 1 perde - 01 Yesari, Mahmut, 1891-1945

Downloads: 187
[1] 2 3 4 5     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts